Privaatsusteade

Käesolevas privaatsusteates (edaspidi „privaatsusteade“) selgitame, kuidas Cleveron AS (edaspidi „meie“) töötleb nende isikute isikuandmeid, kes külastavad meie veebilehte https://cleveron.com (edaspidi „veebileht“), potentsiaalsete ja praeguste äriklientide esindajate isikuandmeid, aktsionäride või aktsionäride esindajate isikuandmeid ja teiste isikute isikuandmeid, kes meiega ühendust võtavad või kelle isikuandmeid töödeldakse meie äritegevuse käigus. Kõiki selliseid isikuid nimetatakse kui „teie“.

Privaatsusteade kirjeldab isikuandmete töötlemist meie kui vastutava töötleja poolt. See tähendab, et meie üksi või koos teistega määrame kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.

1. VASTUTAV TÖÖTLEJA
Cleveron AS
Registrikood: 11405467
Aadress: Reinu tee 48, 71020 Viljandi, Eesti
E-post:

2. TÖÖDELDAVAD ISIKUANDMED

2.1 Identifitseerimisandmed“ – see hõlmab teie eesnime, perekonnanime, isikukoodi ja/või sünniaega (kui see on asjakohane).
Andmete kogumise allikad: saame need andmed otse teilt, kui võtate meiega ühendust, või selle ettevõtte esindajalt, kus te töötate. Samuti võime koguda neid andmeid ettevõtte veebilehelt, kus te töötate või avalikest registritest, näiteks äriregistrist, eesmärgiga sõlmida leping teie esindatava ettevõttega.

2.2 „Kontaktandmed“ – see hõlmab teie e-posti aadressi ja telefoninumbrit.
Andmete kogumise allikad: saame need andmed otse teilt, kui võtate meiega ühendust, või selle ettevõtte esindajalt, kus te töötate. Samuti võime koguda neid andmeid ettevõtte veebilehelt, kus te töötate või avalikest registritest, näiteks äriregistrist, eesmärgiga sõlmida leping teie esindatava ettevõttega.

2.3 „Ettevõtte andmed“ – see hõlmab ettevõtte nime, kus te töötate ja/või teie ametikohta ettevõttes (kui see on asjakohane).
Andmete kogumise allikad: saame need andmed otse teilt või selle ettevõtte esindajalt, kus te töötate. Samuti võime koguda neid andmeid avalikest registritest, näiteks äriregistrist, eesmärgiga sõlmida leping teie esindatava ettevõttega.

2.4 „Suhtlusandmed“ – see hõlmab meiega peetavas kirjavahetuses sisalduvad isikuandmed.
Andmete kogumise allikad: saame need andmed, kui saadate meile sõnumi kas meie veebilehel oleva vormi kaudu või e-posti teel või muul viisil või kui võtame teiega ühendust.

2.5 „Aktsionäri andmed“ – see hõlmab teie eesnime, perekonnanime, e-posti aadressi, telefoninumbrit, isikukoodi, aktsiate arvu, aadressi ja pangakonto numbrit (üksikaktsionäride puhul) või eesnime, perekonnanime ja isikukoodi (aktsionäri esindaja puhul).

Andmete kogumise allikad: saame need andmed otse teilt, kui teie või teie esindatav ettevõte saab meie aktsionäriks. Samuti võime koguda neid andmeid Eesti väärtpaberite registrist.

2.6 „Veebilehe külastuse andmed“ – see hõlmab isikuandmeid, mida töödeldakse meie veebilehe külastamisel ja kasutamisel. Sõltuvalt konkreetsest küpsisest, mida me kasutame, võivad isikuandmete liigid hõlmata näiteks: veebitunnused, sealhulgas küpsiste tunnused, IP-aadressid, seadme tunnused, kliendi tunnused või seansi ID.

Andmete kogumise allikad: saame need andmed, kui külastate ja kasutate meie veebilehte.

3. ANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ÕIGUSLIKUD ALUSED

Teie isikuandmete töötlemisel tugineme järgmistele õiguslikele alustele:

3.1 Nõusolek

Mõnel juhul vajame andmete töötlemiseks teie nõusolekut. Teil on alati õigus nõusolekul põhinev otseturunduse nõusolek tagasi võtta, klõpsates teile saadetud e-kirjas kirjadest loobumise lingile või saates meile vastava e-kirja (meie kontaktandmed leiate privaatsusteate punktist 1). Küpsiste puhul on teil alati õigus nõusolek tagasi võtta, muutes oma eelistusi meie veebilehel. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta teie isikuandmete töötlemise seaduslikkust enne tagasivõtmist.

Töötlemise eesmärk Isikuandmed, mida me töötleme
Isikuandmete töötlemine turundus- ja analüütikaküpsiste kaudu.

Isikuandmete töötlemine turundusküpsiste abil on vajalik selleks, et pakkuda teile ja teie huvidele asjakohasemat reklaami.

Isikuandmete töötlemine analüütikaküpsiste abil on vajalik selleks, et mõista, kuidas meie veebileht töötab, kuidas külastajad veebilehte kasutavad ja kas võib esineda tehnilisi probleeme.

Veebilehe külastuse andmed.
Otseturundus, mis põhineb teie poolt meie veebilehel olevate vormide kaudu esitatud andmetel. Identifitseerimisandmed, kontaktandmed, ettevõtte andmed, suhtlusandmed. 

3.2 Õigustatud huvi

Töötleme teie isikuandmeid õigustatud huvi alusel allpool kirjeldatud eesmärkidel. Teil on õigus küsida selgitusi seoses õigustatud huvil põhineva töötlemisega. Samuti on teil õigus esitada vastuväiteid, kui leiate, et teie isikuandmete töötlemine allpool sätestatud eesmärkidel kahjustab teie õigusi. Meie kontaktandmed on esitatud privaatsusteate punktis 1.

Töötlemise eesmärk

Isikuandmed, mida me töötleme
Teenuste osutamine veebilehe kaudu. Selleks töötleme teie isikuandmeid, mida oleme kogunud rangelt vajalike küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate abil (mis on meie veebilehe teenuste osutamiseks hädavajalikud). 

Veebilehe külastuse andmed.

Üldine ärisuhtlus isikutega, kes võtavad meiega ühendust meie veebilehel oleva müügikontaktvormi või partnerluse kontaktvormi, e-posti, telefoni või muude vahendite kaudu.

Identifitseerimisandmed, kontaktandmed, ettevõtte andmed, suhtlusandmed.

Lepingu täitmine meie äriklientide ja teenusepakkujatega, sealhulgas lepingueelsed läbirääkimised, lepingu haldamine ja arveldamine.

Identifitseerimisandmed, kontaktandmed, ettevõtte andmed, suhtlusandmed.

Müügikontaktide nimekirja loomine ja säilitamine meie kliendihaldussüsteemis isikutest, kes võtavad meiega ühendust meie veebilehel oleva müügikontaktvormi või partnerluse kontaktvormi kaudu või laadivad meie veebilehelt alla meie tootekirjelduse.

Identifitseerimisandmed, kontaktandmed, ettevõtte andmed.

Meie toodete otseturundus ja müük potentsiaalsetele äriklientidele.

Identifitseerimisandmed, kontaktandmed, ettevõtte andmed, suhtlusandmed.

Selleks, et oma klientidega (sealhulgas potentsiaalsete klientidega) paremini suhelda ja anda teavet oma teenuste kohta, haldame oma Facebooki lehte ja Instagrami kontot. 

Kui külastate meie Facebooki lehte või Instagrami kontot, töötleme teie isikuandmeid. Seda teeme järgmistel eesmärkidel:


– et hinnata meie Facebooki lehel ja Instagrami kontol kasutajakäitumisega seotud analüütikat ja statistikat;

– et suhelda Facebooki ja Instagrami kasutajatega.

Kui külastate meie Facebooki lehte või Instagrami kontot, siis teie isikuandmed (näiteks vanus, sugu või asukoht) ja teie aktiivsus (näiteks milliseid postitusi olete lugenud, millistele vajutanud „Like“ nuppu või kommenteerinud) aitavad kaasa statistilistele aruannetele (mida nimetatakse ka „Insights“), mida Facebook või Instagram meile esitab. Insights annab meile teavet meie lehe/konto tulemuslikkuse kohta, näiteks demograafilisi andmeid meie külastajate kohta ja seda, kuidas inimesed meie postitustele reageerivad. Statistika on agregeeritud, mis tähendab, et me ei saa Insightsi põhjal teha järeldusi konkreetsete isikute kohta. 

Samuti on oluline märkida, et meil puudub võimalus mõjutada Insightsi koostamist ja sellega seotud andmetöötlust, mida Facebook või Instagram teostab. Lisaks ei ole meil juurdepääsu Insightsi koostamisel kasutatud lähteandmetele.

Kui suhtlete meiega oma Facebooki lehe või Instagrami konto kaudu, töötleme teie kontoga seotud isikuandmeid (teie nimi, foto jne), samuti teiega peetava kirjavahetuse sisu.

Lepingute ja lepingu täitmisega seonduvate isikuandmete säilitamine pärast lepingute lõpetamist või lõppemist, et vajadusel esitada õiguslikke nõudeid või kaitsta meid nende eest.

Identifitseerimisandmed, kontaktandmed, ettevõtte andmed, suhtlusandmed.

3.3 Töötlemine, mis on vajalik juriidilise kohustuse täitmiseks

Töötleme isikuandmeid sellel õiguslikul alusel, kui töötlemise õiguslik kohustus tuleneb seadusest.

Töötlemise eesmärk

Isikuandmed, mida me töötleme

Raamatupidamine ja maksude haldamine, sh raamatupidamise algdokumentide säilitamine. 

Identifitseerimisandmed, kontaktandmed, ettevõtte andmed.

Avaliku võimu organite ja riigiasutuste teavitamine ja nende infopäringutele vastamine. 

Kõik eespool punktis 2 kirjeldatud asjakohased andmed. 

Ettevõtte juhtimine (aktsionäride koosolekute korraldamine, dividendide maksmine).

Aktsionäri andmed, suhtlusandmed. 

4. ISIKUANDMETE VASTUVÕTJATE KATEGOORIAD JA ISIKUANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATESSE RIIKIDESSE

Mõnedel juhtudel võime edastada teie isikuandmeid teatud vastuvõtjatele, kes on liigitatud järgmiselt:

4.1 Eraldiseisvad vastutavad töötlejad:
(a) Pangad ja makseteenuste pakkujad.
(b) Advokaadibürood ja audiitorbürood.

4.2 Partnerid, kes osutavad meile teenuseid ja töötlevad isikuandmeid meie nimel (volitatud töötlejad):
(a) IKT-teenuste pakkujad (sealhulgas veebilehe ja hostinguteenuse pakkujad ja muud pilveteenuste pakkujad);
(b) mitmesugused töövõtjad (sealhulgas IT-arendus ja tugiteenused).

4.3 Kaasvastutavad töötlejad vastavalt privaatsusteate punktis 5 kirjeldatule.

4.4 Ametiasutused ja järelevalveasutused, nt kohus, õiguskaitseasutused, Andmekaitseinspektsioon. Me edastame teie isikuandmeid riigiasutustele ja järelevalveasutustele ainult siis, kui seadus seda nõuab.

Me ei edasta teie isikuandmeid väljapoole Euroopa Liitu (EL) või Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) ega kolmandatele riikidele või rahvusvahelistele organisatsioonidele, mille andmekaitse taset Euroopa Komisjon ei ole pidanud piisavaks, välja arvatud juhul, kui see on vajalik meie äritegevuse korraldamiseks. Kui teie isikuandmeid edastatakse väljapoole ELi või EMP-d, toimub selline isikuandmete edastamine ainult asjakohasel õiguslikul alusel ja me rakendame asjakohaseid kaitsemeetmed.

Teil on õigus saada lisateavet oma isikuandmete edastamise kohta, saates meile asjakohase taotluse, kasutades privaatsusteate punktis 1 toodud kontaktandmeid.

5. KAASVASTUTAVAD TÖÖTLEJAD

5.1 Kaasvastutava töötleja suhe Meta Platforms Ireland Ltd-ga (Facebook’i haldaja).

Oleme allpool loetletud toodete ja teenuste puhul kaasvastutav töötleja koos Meta Platforms Ireland Ltd-iga (edaspidi
Meta Ireland). Sellega seoses oleme sõlminud Meta Irelandiga kaasvastutava töötleja kokkuleppe vastavalt GDPRi artiklile 26, et määrata kindlaks kohustused seoses GDPRi kohaste kohustustega seoses kaasvastutava töötlemisega.

Täiendavat teavet selle kohta, kuidas Meta Ireland töötleb isikuandmeid (GDPR artikli 13 lõike 1 punktides a ja b nõutud teave), sealhulgas õigusliku aluse, millele Meta Ireland tugineb, ja viiside, kuidas rakendada oma õigusi Meta Ireland’i suhtes, leiate Meta Ireland’i privaatsuspoliitikast aadressil https://www.facebook.com/about/privacy.

(a) Page Insights (koondstatistika)

Kui kasutate Meta tooteid, sealhulgas külastate Facebooki lehekülgi (edaspidi „leheküljed“), kogub ja kasutab Meta teavet, mida on kirjeldatud Meta privaatsuspoliitikas. Lisateavet selle kohta, kuidas Meta kasutab küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid, saate lugeda ka Meta küpsiste poliitikast.

Lehekülgede puhul pakub Meta lehekülgede haldajatele (nagu meie) statistikat ja ülevaateid, mis aitavad neil mõista, milliseid tegevusi inimesed nende lehekülgedel teevad (edaspidi „Page Insights“). Page Insights on koondstatistika, mis luuakse Meta serverite poolt registreeritud teatud sündmustest, kui külastate meie Facebooki lehte, aga ka teiega seotud sisust. Lisateavet Insights andmete kohta leiate siit.

Oleme Meta Irelandiga kokku leppinud, et oleme kaasvastutavad töötlejad Page Insights’i sündmuste puhul, kui külastate meie Facebooki lehte. Saate tutvuda ka Page Insights’i kaasvastutava töötleja kokkuleppega siin. Samuti oleme Meta Irelandiga kokku leppinud, et mis tahes muu isikuandmete töötlemise puhul seoses meie Facebooki lehe ja/või sellega seotud sisuga, mille eesmärke ja vahendeid ei ole ühiselt kindlaks määratud, jäävad Meta Ireland ja vajaduse korral meie eraldi ja iseseisvateks vastutavateks töötlejateks.

Vastavalt kaasvastutava töötleja kokkuleppele on Meta võtnud kohustuse teha selle sisu kättesaadavaks infolehe kaudu.

6. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

Me säilitame teie isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik privaatsusteates sätestatud eesmärkide saavutamiseks, või kuni seadus seda nõuab. Küpsiste säilitamisperioodid on kirjeldatud allpool punktis 8.

Täpsemaid säilitustähtaegu on võimalik näha enda isikuandmetega tutvumise kaudu. Palun vaadake selgitusi jaotises „Teie õigused seoses isikuandmetega“.

7. TEIE ÕIGUSED SEOSES ISIKUANDMETEGA

Õigus tutvuda oma andmetega: teil on õigus teada, kas teid puudutavaid isikuandmeid töödeldakse või mitte, mis on töötlemise eesmärk ja millised on isikuandmete liigid. Lisaks, kellele isikuandmeid avaldatakse (eelkõige kolmandates riikides asuvatele vastuvõtjatele), kui kaua isikuandmeid säilitatakse ja millised on teie õigused seoses andmete parandamise, kustutamise ja töötlemise piiramisega.

Õigus andmete parandamisele: teil on õigus nõuda teid puudutavate isikuandmete parandamist, kui need on ebaõiged või mittetäielikud.

Õigus andmete kustutamisele: teatud juhtudel on teil õigus nõuda, et me teie isikuandmed kustutaksime, seda näiteks siis, kui te võtate tagasi teie poolt antud nõusoleku ning puudub muu õiguslik alus andmete töötlemiseks.

Õigus töötlemise piiramisele: teatud juhtudel on teil õigus piirata oma isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt kui te olete esitanud vastuväite isikuandmete töötlemisele).

Õigus esitada vastuväiteid: teil on õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele, mida töödeldakse õigustatud huvi alusel, sealhulgas profiilianalüüsiks (kui on asjakohane). Vastuväite esitamisel lõpetame teie isikuandmete töötlemise, va kui meil on võimalik tõendada, et teie isikuandmeid töödeldakse mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis kaalub üles teie huvid, õigused ja vabadused.

Õigus andmete ülekandmisele: kui teie isikuandmete töötlemine põhineb teie nõusolekul või meiega sõlmitud lepingul ja andmeid töödeldakse automatiseeritult, siis on teil õigus saada teid puudutavaid isikuandmeid, mida olete meile esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul. Samuti on teil õigus nõuda, et me edastaks andmed otse teisele teenusepakkujale, kui see on tehniliselt teostatav.

Õigus pöörduda meie, järelevalveasutuse või kohtu poole: kui soovite kasutada eespool nimetatud õigusi, saatke meile e-kiri kasutades privaatsusteate punktis 1 toodud kontaktandmeid. Kui leiate, et teie õigusi on rikutud, on teil õigus pöörduda kohaliku andmekaitseasutuse ja/või kohtu poole. Andmekaitseinspektsiooni kontaktandmed on kättesaadavad aadressil https://www.aki.ee

8. KÜPSISED JA MUU SARNANE TEHNOLOOGIA

Me kasutame kõiki küpsiseid ja muud sarnast tehnoloogiat (v.a vajalikke küpsiseid) teie eelneval nõusolekul. Teil on alati õigus nõusolek tagasi võtta, muutes oma eelistusi meie veebisaidil. Kui vajalike küpsistega töödeldakse teie isikuandmeid, tugineme nende andmete töötlemisel oma õigustatud huvile.

Võime kasutada nii seansi- kui ka püsiküpsiseid. Seansiküpsised on küpsised, mis eksisteerivad teie seadmes ainult ajutiselt veebisaidi sirvimise ajal. Teie brauser peaks need küpsised kustutama, kui te selle sulgete. Meie kasutatavad püsiküpsised aeguvad aga teatud kuupäeval või teatud aja möödudes, mille määrab kolmas isik või meie ise.

Teie mugavuse huvides oleme oma veebisaidil kasutatavad küpsised liigitanud nende otstarbe alusel järgmiselt.

Vajalikud küpsised Neid küpsiseid kasutatakse veebisaidi põhifunktsioonide võimaldamiseks, mis tähendab, et ilma nende küpsisteta ei toimiks meie veebisait nii, nagu ette nähtud. Selliste küpsiste olemusest tulenevalt ja kooskõlas kohaldatava õigusega on meil õigus neid kasutada ilma teie eelneva nõusolekuta. Kui nende küpsistega töödeldakse isikuandmeid, tugineme nende andmete töötlemisel oma õigustatud huvile.
Funktsionaalsed küpsised Funktsionaalsed küpsised võimaldavad veebisaidil paremini toimida ja aitavad muuta kasutajakogemuse isikupärasemaks. Need on olulised selleks, et veebisaidi teatud funktsioonid toimiksid õigesti ja parandaksid kasutajakogemust, jättes meelde valikud ja eelistused. Funktsionaalseid küpsiseid kasutatakse ainult teie eelneval nõusolekul.
Turundusküpsised (reklaamiküpsised) Neid küpsiseid kasutatakse teie ja teie huvide seisukohast asjakohasemate reklaamide edastamiseks. Turundusküpsiseid kasutatakse ainult teie eelneval nõusolekul.
Analüüsiküpsised Neid küpsiseid kasutatakse selleks, et mõista, kuidas meie veebisait toimib ja kuidas külastajad veebisaidiga suhtlevad, ning tuvastada võimalikke tehnilisi probleeme. Analüüsiküpsiseid kasutatakse ainult teie eelneval nõusolekul.

Allpool on loetletud kõik meie veebilehel kasutatavad küpsised.

Kategooria Nimi Otstarve Säilitamisaeg Pakkuja

 

Vajalikud küpsised _cfuvid Küpsise _cfuvid abil saab Cloudflare WAF eristada üksikuid kasutajaid, kellel on sama IP-aadress. Külastajad, kes ei esita küpsist, koondatakse ühte rühma ja neil ei pruugi olla võimalik veebilehele juurde pääseda, kui sama IP-aadressiga külastajaid on palju. Seanss      Cloudflare
Vajalikud küpsised __cf_bm Seda Cloudflare’i paigaldatavat küpsist kasutatakse Cloudflare’i botihalduse toetamiseks. 1 tund Cloudflare
Vajalikud küpsised cookieyes-consent CookieYes paigaldab selle küpsise, et jätta meelde kasutajate nõusoleku-eelistused, et neid saaks järgida, kui kasutaja külastab veebisaiti uuesti. See ei kogu ega salvesta mingeid isikuandmeid saidi külastajate kohta. 1 aasta CookieYes
Funktsionaalsed küpsised wp-wpml_current_language Neid kasutatakse selleks, et määrata, millist keelt tuleks külastaja puhul kasutada. Seanss Cleveron

(Cleveron.com)

Analüüsiküpsised __hssrc Selle küpsise paigaldab HubSpot iga kord, kui see muudab seansiküpsist. Küpsis __hssrc, mille väärtus on 1, näitab, et kasutaja on brauseri uuesti käivitanud, ja kui küpsist ei ole olemas, eeldatakse, et tegemist on uue seansiga. Seanss HubSpot
Analüüsiküpsised __hssc HubSpot paigaldab selle küpsise, et jälgida seansse ja määrata, kas HubSpot peaks suurendama seansi numbrit ja ajatempleid __hstc küpsises. 1 tund HubSpot
Analüüsiküpsised __hstc HubSpot paigaldab selle peamise küpsise külastajate jälgimiseks. See sisaldab domeeni, esimest ajatemplit (esimene külastus), viimast ajatemplit (viimane külastus), praegust ajatemplit (praegune külastus) ning seansi numbrit (mis kasvab iga järgneva seansiga). 6 kuud HubSpot
Analüüsiküpsised hubspotutk HubSpot paigaldab selle küpsise, et jälgida veebisaidi külastajaid. Küpsis edastatakse HubSpotile vormide edastamise ja kontaktide duplikaatide eemaldamise korral. 6 kuud HubSpot
Turundusküpsised _fbp Facebook paigaldab selle küpsise, et kuvada külastajale pärast veebisaidi külastamist reklaame kas Facebookis või digiplatvormil, kus kasutatakse Facebooki reklaame. 3 kuud Facebook
Turundusküpsised _gcl_au Seda küpsist kasutatakse reklaamide mõjususe mõistmiseks ja jälgimiseks ning kasutajate reklaamidega suhtlemise haldamiseks. 3 kuud Google Ads
Turundusküpsised test_cookie doubleclick.net paigaldab selle küpsise, et teha kindlaks, kas kasutaja brauser toetab küpsiseid. 15 minutit Google Marketing Platform

(doubleclick.net)

Turundusküpsised IDE Google DoubleClick IDE küpsised salvestavad teavet selle kohta, kuidas kasutaja kasutab veebilehte, et esitada talle asjakohaseid reklaame vastavalt kasutaja profiilile. 13 kuud Google Marketing Platform

(doubleclick.net)

9. PRIVAATSUSTEATE MUUTMINE

Meil on õigus privaatsusteadet ühepoolselt muuta. Teavitame privaatsusteate muutmisest meie veebilehel, e-posti teel või muul viisil.